Ochrana osobních údajů

10. 5. 2016    |    Délka čtení: 5 min

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Aplikační centrum BALUO, Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci  (dále jen „AC BALUO“), se sídlem U Letiště 976/32, Olomouc 779 00, telefon recepce: +420 585 636 710, e-mail recepce: recepce@acbaluo.cz, jako součást Univerzity Palackého se sídlem Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ: 61989592, je jako správce osobních údajů povinný chránit Vaše osobní údaje a prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), a na ně navazujícími právními předpisy.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Osobní údaj definuje GDPR jako jakoukoliv informaci o identifikované nebo identifikovatelné žijící fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“).  Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo z těchto údajů identifikovat. K osobním údajům patří i různé jednotlivé informace, které společně jako celek mohou vést k identifikaci určité osoby.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány v takovém rozsahu, v jakém jsou od Vás vyžadovány (v rozsahu registračního nebo kontaktního formuláře, přihlášky, CV, osobních dotazníků, IP adres apod.) a jsou zpracovávány pouze k účelům, které Vám sdělujeme při jejich shromažďování - na základě oprávněného zájmu nebo nám k nich udělíte souhlas se zpracováváním. Nejčastěji shromažďujeme tyto údaje, jako je: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa bydliště, datum narození, IP adresa, cookies, fotografie, videa a další podle daného konkrétního účelu a určité nezbytnosti.

 

Na základě Vašeho souhlasu zpracovává AC BALUO osobní údaje především pro následující účely:

 • marketingové účely - rozesílání informací a pozvánek na akce a aktivity AC BALUO, newsletterů s aktualitami AC BALUO, apod.
 • obchodní účely – rozesílání obchodních nabídek produktů, technologií a služeb AC BALUO, apod.

Pokud nám poskytnete souhlas a to prostřednictvím přihlášení k odběru novinek na webu www.acbaluo.cz nebo se stanete registrovanými členy AC BALUO, zasíláme sdělení prostřednictvím e-mailu na Vámi zadanou adresu. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 3 let.

 

Bez Vašeho souhlasu, na základě zákonného důvodu nebo oprávněného zájmu Správce, je AC BALUO oprávněno zpracovávat Vaše osobní údaje především pro následující účely:

 • Vyřízení Vašeho dotazu, připomínky, podnětu prostřednictvím našich kontaktních formulářů. Vaše osobní údaje k tomuto účelu budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení Vašeho požadavku.
 • Plnění smlouvy, objednávky či plnění právní povinnosti Správcem. Vaše osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme po dobu danou zákonem.
 • Podání přihlášky, žádosti o pronájem či jinou službu. Vaše osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme po dobu danou zákonem.
 • Zasílání newsletteru na stávající klienty (přímý marketing)
 • Kamerový systém
 • Analýzy webových stránek

 

Kamerový systém

V našich prostorách AC BALUO a v těsném jejich okolí je provozován kamerový systém za účelem ochrany majetku a prevence vzniku škod. Při vstupu do monitorovaného prostoru jsou klienti o tomto monitorování informováni zákonným způsobem. Kamerové záznamy si ponecháváme zásadně po dobu 14 dní, příp. po delší dobu, je-li tato nezbytná k naplnění účelu zpracování a v souladu s právními předpisy. Kamerové záznamy AC BALUO bez souhlasu zákazníků, zpracovává AC BALUO na základě oprávněného zájmu Správce. Záznamy AC BALUO může předávat 3. osobě pouze za účelem veřejného zájmu (např. Policie ČR).

 

Komu mohou být údaje poskytnuty?

Osobní údaje našich klientů mohou být poskytnuty na základě veřejného nebo oprávněného zájmu následujícím subjektům:

 • Soudům, orgánům státní správy či orgánům činným v trestním řízení v případě, že takovouto povinnost ukládá zákon nebo je takové poskytnutí nezbytné k plnění povinnosti uložené zákonem.
 • 3. osobě za těmito účely: podání žádosti o dotace – grantové agentury, ministerstva ČR, další poskytovatelé podpor.
 • Správa databáze Ivar a.s.
 • Správa webu Esmedia s.r.o. 

 Seznam zpracovatelů může být dále aktualizován na této stránce.

Ke zpracování osobních údajů na AC BALUO dochází ručně, poloautomatizovaně a automatizovaně.

 

Jak zajišťuje AC BALUO ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. AC BALUO má zavedeny potřebné kontrolní, technické, organizační a bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů před ztrátou, zničením nebo jejich zneužitím.

 

Práva klientů

Kromě vybraných účelů výše zpracovává AC BALUO osobní údaje výhradně se souhlasem klientů. Je pouze na Vás, zda nám svůj souhlas v navrženém rozsahu poskytnete, či nikoliv.

 

Odvolání

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat výslovným sdělením zaslaným na adresu sídla společnosti Aplikační centrum BALUO, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, se sídlem U Letiště 976/32, Olomouc 779 00, písemně, elektronicky na e-mail recepce: info@acbaluo.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách www.acbaluo.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení na AC BALUO.

 

Přístup k osobním údajům

Dle GDPR dále právo požádat o:

 • Informaci a potvrzení, jestli AC BALUO zpracovává Vaše osobní údaje.
 • Informaci o účelech zpracování.
 • Informaci o kategoriích dotčených osobních údajů.
 • Informaci o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.
 • Informaci o plánované době zpracování Vašich údajů.

AC BALUO je povinno vám požadované údaje sdělit ve lhůtě do 1 měsíce od přijetí žádosti. V případě nedůvodných nebo nepřiměřených žádostí (více než 1x za rok), zejména proto, že se opakují, může AC BALUO za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

 

Dále máte právo:

 • Požadovat od správce opravu nepřesných osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování. Opravu AC BALUO provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.
 • Požadovat od správce výmaz osobních údajů, které se subjektu údajů týkají, pokud nastane některý z případů předvídaných v GDPR, např. subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním či vznese námitky proti zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně nebo již nejsou potřebné pro účely, pro který byly zpracovány.
 • Podat stížnost u dozorového úřadu - domníváte-li se, že v rámci naší činnosti dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).
 • Na informaci o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
 • Na informaci o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
 • Požadovat omezení zpracování údajů do doby vyřešení podnětu, právo na omezení zpracování pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.
 • Na přenositelnost osobních údajů - pokud v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo od nás získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za určeného správce.
 • Vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu AC BALUO dle čl. 6. V případě, že AC BALUO neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, AC BALUO zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji tímto souhlas společnosti Aplikační centrum BALUO, Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „AC BALUO“), se sídlem U Letiště 976/32, Olomouc 779 00, telefon recepce: +420 585 636 710, e-mail recepce: recepce@acbaluo.cz, jako součásti Univerzity Palackého se sídlem Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ: 61989592, kde AC BALUO je jako správce osobních údajů, aby ve smyslu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), a na ně navazujících právních předpisů údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný a dobrovolný souhlas.

Beru na vědomí, že podle GDPR mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti AC BALUO (http://www.acbaluo.cz)
 • požadovat po AC BALUO informaci, jaké mnou poskytnuté osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po AC BALUO vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u AC BALUO přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po AC BALUO výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na AC BALUO nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.